ਇਹ playlist Gurbani Sewa Youtube Channel ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਡੀਓ ਸਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੳ ਜੀ !