Maala ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ | Bhai Guriqbal Singh Ji #katha #moolmantar

wahegurusimran #bhaigursharansinghji #bhainiranjansingh #bhaiguriqbalsinghji #bhaiamandeepsinghji #bhaichamanjitsinghlal …