ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ Choupai Sahib #chaupai

Nitnem Chaupai Sahib Full Path Live – Waheguru Simran – Shabad Kirtan Gurbani – Nitnem Bani Satnam Waheguru Choupai …