ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਝੋਲੀ ਜਰੂਰ ਭਰੇਗੀ _ Katha Bhai Guriqbal Singh Ji 2023

kathabhaiguriqbalsinghji #livekatha #kathakirtan #bhaiguriqbalsinghjikatha ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ _ Jina …