ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ | Anmol Sakhi

ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ …