ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣੋ। Katha Bhai Guriqbal Singh Ji 2023 । Latest Katha

kathabhaiguriqbalsinghji #kathakirtan #Guriqbalsinghji #bhaiguriqbalsinghjikatha ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ …