ਜਦੋ ਇੱਕ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ||#viral #shorts #trending #bscreative13

ਜਦੋ ਇੱਕ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ||#viral #shorts #trending …