ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ , ਓਦੋਂ ਏਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। Jdo Koi Rasta Nzr Na Aave! Bhai Guriqbal Singh Ji

kathabhaiguriqbalsinghji #bhaiguriqbalsinghjikatha #bhaiguriqbalsinghji ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ …