ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ| Latest gurbani katha vichar

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ …