ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ । #Bhaiguriqbalji …