10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਇਹ ਪਾਠ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਓ | Salok Farid Ji | JOSHAN RADIO

10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਇਹ ਪਾਠ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਓ | Salok Farid Ji | JOSHAN RADIO #gurbani #SalokFarid #waheguru salok …