ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਓ ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਜਰੂਰ ਸੁਣੀਉ | punjabi Sakhiya

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਓ ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਜਰੂਰ ਸੁਣੀਉ | Dhan Baba …