ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ,ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ।Katha Bhai Guriqbal Singh Ji 2023

kathabhaiguriqbalsinghji #kathakirtan #Guriqbalsinghji #bhaiguriqbalsinghjikatha #LatestKatha #moneytips #moneymanagement …