ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ) ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ

ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ) ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ your …