ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? Bhai Guriqbal Singh Ji #shorts

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? Bhai Guriqbal Singh Ji #shorts.