ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਜਾਪ ਕਰਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਖੁਦ ਦੇਖੋਂਗੇ! gurbani!

ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਜਾਪ ਕਰਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਖੁਦ ਦੇਖੋਂਗੇ! gurbani!